Rysunek załogi Silneo

Oferujemy usługi dopasowane do potrzeb naszych klientów

Rysunek spidermana

Poznaj Silneo

 

Jeśli szukasz ludzi, którzy rozwiną działalność Twojej firmy w internecie, to przyjmij nasze gratulacje. Zrób sobie przerwę, zaparz kawę, odhacz w notatniku kolejne wykonane zadanie. Właśnie ich znalazłeś. Silneo – cały internet w jednym miejscu.

 

Rysunek materiałów reklamowychNie zadowalamy się przeciętnością, nie chodzimy na skróty, nie powielamy schematów. Dlatego zamiast pracować dla korporacji zdecydowaliśmy na założenie własnej firmy. Agencja internetowa Silneo powstała z pasji i ambicji młodych Ślązaków, którzy stawiają sobie za cel rozwój Twojego biznesu w sieci. Zrobimy dla Ciebie wszystko, czego będzie potrzebowała Twoja firma w internecie. Nasz zespół specjalizuje się przede wszystkim w pozycjonowaniu stron, projektowaniu stron i budowie sklepów internetowych, projektowaniu graficznym oraz marketingu internetowym. A wszystko to rzetelnie, niesztampowo, skutecznie, w oparciu o partnerskie relacje. Jak na Górnym Śląsku przystało.

Każdy z nas jest specjalistą w innej dziedzinie, a łącząc nasze doświadczenia możemy przenieść Twoją firmę na kolejny poziom funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej. Skontaktuj się z nami, by porozmawiać o tym, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Nasz zespół:

 • Ania
  Rysunek Ani, pracownika Silneo

  Ania - najbar­dziej doświad­czony członek Silneo. Choć jeszcze kilka lat temu nie spodzie­wała się, że swoją zawo­dową przy­szłość zwiąże z informa­tyką, to dziś nie wyobraża sobie dnia bez tworze­nia kodu. Skarbni­ca wiedzy odnoś­nie skryp­tów i kodo­wania.

 • Damian
  Rysunek Damiana, pracownika Silneo

  Damian – nasz agencyjny inspi­rator i duchowy przy­wódca, team-­leader. Pro­gramo­wanie dawno prze­stało mieć dla niego jakie­kolwiek taje­mnice. Z powo­dzeniem łączy feno­menalne umieję­tności Webdeve­lopera, do­świadcze­nie Account Mana­gera i ekspercką wie­dzę z zakre­su marke­tingu interne­towego.

 • Kamil
  Rysunek Kamila, pracownika Silneo

  Kamil – najmło­dszy czło­nek i chodzą­ce poczu­cie este­tyki naszego zespo­łu. Doświad­czenie prakty­czne w dziedzi­nie gra­fiki spraw­nie łą­czy z artysty­cznym podejściem do pracy. Oprócz tworze­nia grafiki swoją kreaty­wność wyko­rzy­stuje także do pisa­nia tekstów. Primus inter pares w tema­cie projekto­wania grafi­cznego.

 • Mariusz
  Rysunek Mariusza, pracownika Silneo

  Mariusz – najbardziej doświadczony programista w zespole. Chodzący debugger i strażnik poprawnego kodu. Dzięki swojemu doświadczeniu potrafi rozwiązać każdy problem, niezależnie od tego czego dotyczy. Oprócz programowania zajmuje się planowaniem użytecznych rozwiązań, systematycznie wdrażanych w nasze systemy zarządzania.

 • Sebastian
  Rysunek Sebastiana, pracownika Silneo

  Sebastian – zapa­lony marke­tingowiec i dusza towarzy­stwa Silneo. Posiada rzadką umieję­tność spra­wnego łą­cze­nia sprawdzo­nych rozwią­zań techni­cznych z orygi­nalnymi krea­cjami i konce­pcjami na nowe kampa­nie. Kopal­nia innowa­cyjnych pomy­słów z perspekty­wami na zwię­kszone wydo­bycie. Facho­wiec od marke­tingu w sieci.

 • TY ?
  Rysunek geekaRysunek geeka

  Widzisz dla siebie miejsce w Silneo? Myślisz, że spra­wdzisz się w naszym zespole?
  Nie zwlekaj i daj się poznać przesy­łając nam swoje CV.
  Z przy­jemno­ścią poświę­cimy czas Twojej kandy­daturze i poinformu­jemy Cię, czy jeste­śmy zainte­reso­wani współ­pracą. Spróbuj, możesz tylko zyskać.

Stworzymy dla Ciebie nieprzeciętny projekt - zadzwoń lub

napisz do nas

Do góry